تعرفه دامنه کاربران

لیست قیمت های ثبت و تمدید دامنه در وب سایت بصورت شناور می باشد. به این معنی که شما می توانید با افزایش گردش حساب خود از تعرفه های پایین تر برای ثبت و تمدید دامنه استفاده کنید.
مبنای محاسبه سطح کاربری شما گردش حساب طی 1 سال گذشته می باشد.
برای مثال اگر گردش حساب شما طی سال 500 هزار تومان باشد قیمت ثبت هر دامنه ir چهار هزار تومان محاسبه می شود.

 

پنل کاربران عادی
دامنه قیمت (ریال)
ir 120000
co.ir 114000
net.ir 114000
org.ir 114000
id.ir 114000
sch.ir 114000
ac.ir 114000
gov.ir 114000
پنل نقره ای -گردش 500,00 تومان در سال
دامنه قیمت (ریال)
ir 120000
co.ir 114000
net.ir 114000
org.ir 114000
id.ir 114000
sch.ir 114000
ac.ir 114000
gov.ir 114000
پنل طلایی - گردش 1000,000 تومان در سال
دامنه قیمت (ریال)
ir 120000
co.ir 114000
net.ir 114000
org.ir 114000
id.ir 114000
sch.ir 114000
ac.ir 114000
gov.ir 114000