تعرفه نماینده

لیست قیمت های ثبت و تمدید دامنه در وب سایت بصورت شناور می باشد. به این معنی که شما می توانید با افزایش گردش حساب خود از تعرفه های پایین تر برای ثبت و تمدید دامنه استفاده کنید.
مبنای محاسبه سطح کاربری شما گردش حساب طی 1 سال گذشته می باشد.
برای مثال اگر گردش حساب شما طی سال 500 هزار تومان باشد قیمت ثبت هر دامنه ir  یکساله 12 هزار تومان محاسبه می شود.